ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MOTOTREND S.A.» που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 56, με ΑΦΜ 094496688, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, δραστηριοποιείται στο χώρο της πώλησης δικύκλου και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών διαθέτοντας πανελλαδικά προϊόντα και ανταλλακτικά της Εταιρείας GEMINI. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εταιρικών μας σκοπών, η εταιρεία μας έρχεται σε άμεση επαφή με πλήθος συνεργατών και προμηθευτών, με τους οποίους συμβάλλεται.
Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες και τους εν γένει προμηθευτές της η εταιρεία μας επιθυμεί με την παρούσα πολιτική να ενημερώσει τους συνεργάτες της και τους προμηθευτές της σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που εσείς έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία «MOTOTREND S.A.» είναι Υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων σας, των αναγκαίων δεδομένων σας που απαιτούνται για την κατάρτιση, υλοποίηση, διαχείριση, εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης από την έναρξη αυτής έως την λύση της. Στα πλαίσια αυτής της σχέσης οφείλουμε να λειτουργούμε υπό το πρίσμα κανόνων δικαίου (φορολογικού, ασφαλιστικού κόκ) και για αυτό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στα πλαίσια συμμόρφωσης μας έναντι των έννομων υποχρεώσεων μας. Άλλες πάλι φορές επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε περίπτωση άσκησης νομικών μας αξιώσεων από την μεταξύ μας σχέση.

2.Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν από εσάς ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές στα πλαίσια δήλωσης της μεταξύ μας σχέσης.
Ενδεικτικά και μη περιοριστικά συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς τήρησης αρχείου συμβάσεων, έκδοση και τήρηση αρχείου παραστατικών, τήρηση ασφαλιστηρίων για εμπόρευμα σε καταστήματα αντιπροσώπων, κ.ά.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία στα πλαίσια της συνεργασίας της μαζί σας, ως αυτά αφορούν κατά περίπτωση τη συνεργασία, και που αφορούν φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα ή τους νομίμους εκπροσώπους εταιρειών) είναι συγκεντρωτικά και όχι ανά περίπτωση τα εξής: στοιχεία επωνυμίας εταιρείας- ονοματεπώνυμο (ατομική επιχείρηση ή στοιχεία εκπροσώπου), ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, στοιχεία διεύθυνσης/έδρας, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, IBAN, στοιχεία φορολογικού παραστατικού, οικονομικά δεδομένα, IP address, διαπιστευτήρια.

3.Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της MOTOTREND S.A. στα ως άνω πλαίσια είναι η συμβατική σχέση μεταξύ αυτής και των Προμηθευτών – Συνεργατών της, οι συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν, η τήρηση έννομων υποχρεώσεων και η εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της, έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά των υποκειμένων (λειτουργία εταιρείας), ή ακόμη η συγκατάθεση όταν και όπου αυτή απαιτείται.

4.Κοινοποίηση σε τρίτους

Κανόνας της εταιρείας μας είναι η ασφάλεια των δεδομένων σας. Για αυτό τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο επεξεργάζονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας και στελέχη της εταιρείας μας, οι οποίοι λειτουργούν υπό συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Κατ’ εξαίρεση και στα πλαίσια συμμόρφωσης μας με το νόμο ή για σκοπούς άσκησης των νομικών μας αξιώσεων, τα δεδομένα σας κατά περίπτωση δύναται να κοινοποιηθούν:

 1. σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της (πχ ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ορκωτοί ελεγκτές κά.)
 2. ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση των αξιώσεων της Εταιρείας
 3. σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία και έχουν πρόσβαση στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα σας, όπως συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υποστήριξης λογισμικού, οικονομικοί σύμβουλοι κόκ. Σημειωτέον, οι ως άνω είτε με την ιδιότητα των Εκτελούντων την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού, για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι συμβάλλονται με αυτήν και δεσμεύονται με όρους και εγγυήσεις απόδειξης συμμόρφωσής τους με το εφαρμοστέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα στοιχεία των συνεργατών μας στους οποίους έχει ανατεθεί κατ΄ εντολήν μας ως Εκτελούντες την επεξεργασία κάποια δραστηριότητα της Εταιρείας μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής σχετικού εύλογου και δικαιολογημένου αιτήματος.

5.Διατήρηση των δεδομένων

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα και θα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με την MOTOTREND S.A. και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτής, καθώς και για είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων) από τη λήξη του ημερολογιακού έτους της συνεργασίας μας ή σε περίπτωση καταγγελίας αυτής από την ημερομηνία της καταγγελίας με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές.

6.Δικαιώματα και άσκησή τους

Ειδικότερα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά των υποκειμένων:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εσάς. Σημειώνεται ότι η MOTOTREND S.A.. θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού αιτήματος σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών, ώστε να είναι ακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων σας, υπό προϋποθέσεις από τα αρχεία της εταιρείας μας. Το δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων εκ μέρους της MOTOTREND S.A. .
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και καθώς και να τα διαβιβάζετε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεση σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) ανάλογα με το αν η επεξεργασία έχει βασιστεί στη νομική βάση της συγκατάθεσης. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@geminimotors.gr ή με επιστολή- παράδοση στη διεύθυνσή μας Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε εδώ.

 • Τα ως άνω δικαιώματα θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
 • Η Mototrend S.A. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών.
 • Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.
 • Μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected] ) εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιασθεί κατά την επεξεργασία τους από τη Mototrend S.A.

7.Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Εταιρεία λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32, και ειδικότερα υφίσταται εγκαταστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά ομάδα χρηστών, αξιολόγηση ευπαθειών για την διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων. και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5). Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

8.Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η MOTOTREND S.A. και των εσωτερικών Πολιτικών που εφαρμόζει αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν παραβίασή τους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης από πλευράς σας τυχόν παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ενημερώστε έγκαιρα την MOTOTREND S.A., μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παραβιαστεί.
Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξτε πάσα αναγκαία πληροφορία την οποία η MOTOTREND S.A θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

9.Ειδικότερες Δηλώσεις MOTOTREND S.A

 1. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
 2. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 3. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στο site θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 5. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο για τον οποίο υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η Mototrend S.A και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτού στην αντίστοιχη πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη εδώ.

10.Στοιχεία επικοινωνίας

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Mototrend S.A.
Διεύθυνση: Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2102585991
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@geminimotors.gr

Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

©️ GEMINI 2024. All right reserved | Website by WHY.